Declaració de la renda 2014 HACIENDAFACIL.com
LA TEVA GESTORIA ONLINE DE CONFIANÇA

CastellanoCatalà

93 816 51 27

99 €

IVA inclòs

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINARIA PLUS

És un paquet de serveis relacionat am la declaració de la rendadirigit als clients que durant l'any han realitzat transmissions d'immobles ,reinversions d'habitatge habitual, o bé guanys o pèrdues en operacions amb valors ( accions , etc).

Hauran de presentar la declaració de la renda , i s'inclou dins del servei els següents rendiments:

1. Rendiments del treball.

Es consideren rendiments íntegres del treball les contraprestacions dineràries o en espècie que derivin del treball personal i no tinguin el caràcter de rendiments d'activitats econòmiques.

2. Rendiments del capital immobiliari.

Són tots els que provenen de l'arrendament o la constitució o cessió de drets o facultats d'ús sobre els béns immobles o els drets reals sobre ells.

3. Rendiments d'activitats econòmiques i professionals.

Són rendiments íntegres d'activitats econòmiques aquells que, procedint del treball personal i del capital conjuntament, o d'un solament d'aquests factors, suposin per part del subjecte passiu, l'ordenació per compte propi de mitjans de producció i de recursos humans o d'un de tots dos, amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

4. Deduccions per activitat empresarial i habitatge habitual

5. Rendiments del capital mobiliari

Els rendiments del capital mobiliari són les contraprestacions , dineràries o en espècie, que provinguin d'elements patrimonials béns o drets de la titularitat dels quals correspon al contribuent i no estan afectes a activitats econòmiques o rendiments del capital immobiliari.

Atenent als elements patrimonials són accions , rendes , Dividends , interessos etc.

6. GUANYS PATRIMONIALS DERIVATS DE TRANSMISSIONS D'IMMOBLES.

El càlcul dels guanys és laboriós ,es precisen escriptures públiques , factures de despeses en l'operació realitzada i en la majoria de les ocasions càlculs i declaracions realitzades en exercicis anteriors, que afecten a la declaració de forma notòria .

Nosaltres calculem la seva declaració de la renda , individual o conjunta amb el seu cònjuge , segons l'opció més beneficiosa.


Com cada any la agència tributària (aeat) obrirà el seu plaç per poder presentar la declaració de la renda 2014, declaració de la renda per particulars, autònoms o societats. A HACIENDA FÁCIL oferim 3 packs de serveis diferents, per complir amb la agència tributària, adaptats a les necessitats dels nostres clients , per a la confecció i presentació de la DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014.

CAMPANYA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2014                      IRPF 2014

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 SENZILLA

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han realitzat la seva activitat de
treball per compte d'altri, tenen un préstec en el seu habitatge habitual, sense complicació alguna.

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINÀRIA

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han estat autònoms. 

PACK DECLARACIÓ RENDA 2014 ORDINÀRIA PLUS

És un paquet de serveis relacionats amb la declaració de la renda dirigit als clients que durant l'any han realitzat transmissions
d'immobles ,reinversions d'habitatge habitual, o bé guanys o pèrdues en operacions amb valors
( accions , etc)

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials nº de col·legiat en el Col·legi d'Economistes de Catalunya: 11844
Societat Col·legiada nº: SP0394